FACTURES EN FORMAT PDF - Activa Grup
15494
single,single-post,postid-15494,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
pdf

FACTURES EN FORMAT PDF

​​L’Administració Tributària ha vingut manifestant que el sistema d’enviament de factures en format PDF era vàlid, però havia de garantir l’autenticitat de l’origen i el contingut de la factura, i que per a això podien emprar sistemes reconeguts com la signatura electrònica avançada o controls de gestió que permetessin crear el que s’anomena “una pista d’auditoria fiable “. Ara la Direcció General de Tributs ha anat més enllà, i ha confirmat la validesa d’aquesta forma d’enviament tot i que es realitzi sense signatura electrònica.

Així, en consultes vinculants del passat mes de gener en resposta a la consulta plantejada per una Cambra de Comerç que pretenia substituir la tramesa de factures en paper per factures en PDF a través de l’enviament d’un correu electrònic, considera que l’expedició de factures per l’empresari o professional, pel seu client o per un tercer, en nom i per compte de l’esmentat empresari o professional, podrà realitzar-se per qualsevol mitjà, en paper o en format electrònic, sempre que en aquest últim cas, el destinatari de les factures presti el seu consentiment. La factura, en paper o electrònica, ha de garantir l’autenticitat del seu origen, la integritat del seu contingut i la seva llegibilitat, des de la data d’expedició i durant tot el període de conservació. Els requisits als quals s’ha d’ajustar l’expedició, tramesa i conservació de factures, es troben regulats per reglament.

Per tant, tota factura en format electrònic, per exemple format PDF, que reuneixi tots els requisits establerts reglamentàriament i que sigui expedida i rebuda en aquest format a través d’un correu electrònic, tindrà la consideració de factura electrònica a l’efecte de la normativa per la qual es regulen les obligacions de facturació. Tota factura electrònica, exactament igual que una factura en paper, ha de contenir els elements requerits en virtut de la Directiva sobre l’IVA.

No es podrà considerar factura electrònica l’emesa en format electrònic, per exemple mitjançant programari de comptabilitat o de processament de textos, que hagi estat enviada i rebuda en paper.

Finalment, pel que fa als requisits de garantia que s’hagi de reunir aquesta factura electrònica, la DGT indica que es poden acreditar per qualsevol mitjà de prova admès en Dret.
En general, el que es requereix és que els controls de gestió permeten crear una “pista d’auditoria fiable”, que estableixi la necessària connexió de la factura i el lliurament de béns o prestació de serveis que la mateixa documenta. És a dir, l’existència d’una ordre de compra, la lliuraments del bé o la prestació del servei requerida, l’emissió de la corresponent factura i, finalment, el pagament de la mateixa.

El fet que hi hagi llibertat de prova per a l’obligat a expedir les factures fa que aquest hagi de ser més diligent en els seus controls de gestió per, arribat el cas, poder demostrar en una eventual inspecció que les factures expedides d’acord amb els seus procediments interns són correctes i garanteixen l’autenticitat del seu origen així com la integritat del seu contingut.